OMAI 268/2010 ACTUALIZAT PRIN OMAI 82/2013

Art. 1. – (1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.

(2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizeaza potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare ordonanta de urgenta, si de Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile ulterioare.

Art. 2. -In sensul prezentului ordin, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul înteles:

 1. a) servicii publice comunitare – serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul institutiei prefectului;

„b) candidati – cetatenii romani si strainii cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni ori aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;

 1. c) examinatori – ofiteri si agenti de politie din cadrul serviciilor publice comunitare atestati potrivit art. 3;
 2. d) examinare – verificarea cunostintelor si aptitudinilor candidatilor pentru obtinerea dreptului de a conduce autovehicule si remorci pe drumurile publice, alcatuita din proba teoretica si proba practica;
 3. e) proba teoretica – proba constând în indicarea variantelor de raspuns la întrebarile generate de sistemul informatic;
 4. f) proba practica – proba constand in efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice si/sau in poligon;

 

 1. g) programator – document generat de aplicatia informatica de examinare cuprinzand candidatii programati pentru sustinerea examinarii.”
 2. h) nerespectarea traseului în poligon – efectuarea eronata ori incompleta a unei probe sau depasirea limitelor poligonului;
 3. i) lucratorul din sala de examinare – agentul sau ofiterul de politie din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar;
 4. j) martor– persoana din rândul candidatilor care asista la efectuarea probei practice a examinarii de catre un alt candidat;

Art. 3. -(1) Examinarea se efectueaza:

 1. a) de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii cetateni romani sau straini isi au domiciliul sau resedinta;
 2. b) de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni isi au rezidenta

(2) Dovada incadrarii in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) sau b) se face cu documente aflate in termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru cetatenii romani, cu actul de identitate;
 2. b) pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, cu documentul care atesta dreptul de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni;
 3. c) pentru straini, cu documentul care atesta dreptul de sedere temporara sau dreptul de sedere pe termen lung

(3) Examinarea, atat la proba teoretica, cat si la proba practica, se efectueaza la acelasi serviciu public comunitar

(4) Proba practica se sustine numai cu examinatori atestati de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, denumita in continuare D.R.P.C.I.V. ”

 

Art. 31. -(1) Examinarea se desfasoara prin sustinerea, succesiv, a probei teoretice si a probei practice, in zile diferite

(2) Probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi sustinute in aceeasi zi, exceptand situatia in care obtinerea unei categorii este conditionata de detinerea prealabila a unei alte categorii

(3) Proba practica se sustine:

 1. a) numai in poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;
 2. b) in poligon si pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 si A;
 3. c) numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv

(4) In cazul prevazut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfasoara prin sustinerea probei practice in poligon, urmata de sustinerea acesteia pe traseu, in aceeasi zi

(5) In cazul in care se solicita examinarea pentru mai multe categorii, probele practice se sustin in zile diferite, alocate pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitata.”

Art. 4. – (1) Pentru sustinerea probei teoretice se utilizeaza aplicatia informatica realizata si gestionata de catre D.R.P.C.I.V.

(2) Accesul candidatilor la aplicatia informatica se realizeaza pe baza unui bon de ordine care contine un cod de bare, înmânat de lucratorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifica testul de examen la care a raspuns un anumit candidat si are valabilitate doar în ziua emiterii.

(3) Proba practica se poate desfasura atât în localitati, cât si în afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii, urmarindu-se, în limita posibilitatilor, parcurgerea traseului în diferite conditii de densitate a traficului si cu treceri dintr-o zona de trafic în alta.

(4) Desfasurarea probei practice va fi întrerupta în cazul aparitiei unor conditii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regula, de reducerea vizibilitatii sub 100 metri, caderi abundente de precipitatii, inundatii, furtuna ori viscol, urmând a fi reluata de îndata ce conditiile de circulatie au revenit la normal. In situatia în care, datorita acestor conditii, proba practica nu mai poate fi reluata în aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.

(5) In cazul aparitiei unei defectiuni tehnice, desfasurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând la rubrica „Mentiuni” din anexa la testul de examen ora si punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practica se reia odata cu înlocuirea autovehiculului, examenul continuându-se pâna la îndeplinirea cerintelor probei pentru categoria/subcategoria respectiva. In situatia în care proba nu mai poate fi reluata în aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogrameaza în cel mai scurt timp posibil.

(6) In baza ordinului prefectului, proba practica poate fi sustinuta si în alte localitati decât în municipiul resedinta de judet. Pentru aceasta, infrastructura rutiera a localitatilor respective trebuie sa permita parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care sa cuprinda urmatoarele: intersectii si jonctiuni, intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferata, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulatie intensa cu minimum doua benzi pe sens, piete aglomerate, zone cu siruri de vehicule parcate, iar circulatia sa fie reglementata prin semafoare, indicatoare si/sau marcaje rutiere.

(7) Modul de organizare a activitatilor necesare desfasurarii probei practice se stabileste de catre prefect, dupa consultarea D.R.P.C.I.V.”

 

Art. 5. – (1) Proba teoretica se sustine in limba romana

(2) In cazul candidatilor cetateni români apartinând minoritatilor nationale, proba teoretica se poate sustine, la cerere, în limba materna, în conditiile art. 19 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, proba teoretica se poate sustine, la cerere, in limbile engleza, franceza sau germana.”

(4) Optiunea privind limba de examinare se consemneaza pe cererea-tip prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a).

Art. 6. -(1) La data verificarii dosarului de examinare, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada domiciliului, resedintei sau, dupa caz, rezidentei in Romania, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in scoli de conducatori auto si sa nu se afle in una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta

(2) Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. a) cererea-tip, semnata de candidat, prevazuta in anexa nr. 1;
 2. b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, emisa de scoala de conducatori auto in cadrul careia candidatul a absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica, in care se consemneaza si avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa…», corespunzator categoriei pentru care se solicita examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, se pastreaza la scoala de conducatori auto care a pregatit candidatul;
 3. c) certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate;
 4. d) copia actului de identitate valabil;
 5. e) dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere

(3) Candidatul al carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si art. 115 alin. (1) din ordonanta de urgenta prezinta documentele prevazute la alin. (2) lit. a), c)-e) si trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitata, printr-un document eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata, precum si faptul ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat

(4) De la data de 19 ianuarie 2014, taxele si tarifele aferente obtinerii permisului de conducere se pot incasa si la ghiseele serviciilor publice comunitare competente sa efectueze examinarea candidatilor, in conditiile stabilite prin ordin al prefectului

(5) Candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1, trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute la alin. (2), declaratia autentificata de notarul public, prin care este exprimat acordul parintilor sau, dupa caz, al parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, al tutorelui, curatorului sau persoanei in ingrijirea ori supravegherea careia acesta se afla, pentru participarea la examinare

(6) In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria solicitata suplimentar trebuie sa contina cate o fotocopie a certificatului de cazier judiciar

(7) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.”

Art. 8. -(1) Examinarea se efectueaza dupa indeplinirea formalitatilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constand in: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale si inregistrarea in aplicatia informatica de examinare

(2) Candidatii sustin proba teoretica in aceeasi zi in care sunt inregistrati in aplicatia informatica de examinare. In caz contrar, inregistrarea isi pierde valabilitatea

(3) Solicitarea si datele necesare inregistrarii in aplicatia informatica de examinare se pot transmite si de catre scolile de conducatori auto in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), candidatii aflati la prima examinare se prezinta in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute la alin. (1) si sustinerii probei teoretice, in cel mult 3 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de catre scoala de conducatori auto. In caz contrar, solicitarea isi pierde valabilitatea, urmand a se proceda potrivit alin. (1) si (2)

(5) Candidatii declarati «admis» la proba teoretica se programeaza pentru sustinerea probei practice, in limita locurilor disponibile si in ordinea solicitarii

(6) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, in mod aleatoriu

(7) Programatoarele si anexele la testul de examen se listeaza zilnic, la inceputul programului de lucru, cu exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit, pe care seful serviciului public comunitar le consemneaza intr-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3 si se listeaza in doua exemplare. La sustinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completeaza de catre examinator si se semneaza de catre persoanele prevazute in formular, iar unul dintre exemplare se inmaneaza candidatului

(8) Statistica pentru anul precedent privind promovabilitatea la primul examen pentru fiecare scoala de conducatori auto si pentru fiecare instructor auto de pregatire practica se publica anual, pana la 31 martie, pe pagina de internet a D.R.P.C.I.V

(9) In sensul alin. (8), promovabilitatea la primul examen reprezinta raportul procentual, rezultat pe un anumit interval de timp, dintre numarul de candidati proveniti de la o scoala de conducatori auto care au fost declarati «admis», atat la proba teoretica, cat si la proba practica, la prima prezentare, si numarul total de candidati proveniti de la aceeasi scoala care s-au prezentat pentru prima data la examinare. In numarul total nu intra candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu au sustinut proba practica in intervalul de referinta, acestia urmand sa fie cuprinsi in calculul pentru urmatorul interval de referinta. Modalitatea de calcul al promovabilitatii la primul examen se aplica si pentru candidatii care au efectuat pregatirea practica cu un anumit instructor auto.”

 

Art. 9. – Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acorda cu privire la echipamentele si comunicatiile asigurate de catre D.R.P.C.I.V. Accesul candidatilor in salile de examinare este gratuit.”

Art. 10. – (1) Intrebarile pe baza carora se sustine proba teoretica si raspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaboreaza si se administreaza de catre D.R.P.C.I.V în mod unitar la nivelul întregii tari, prin intermediul unei aplicatii informatice. Candidatii îsi pot verifica cunostintele teoretice printr-o aplicatie pusa la dispozitia publicului de catre D.R.P.C.I.V, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

„           (2) Proba teoretica cuprinde un numar diferentiat de intrebari particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:

 1. a) pentru categoriile AM, A1, A2 si A, testul cuprinde 20 intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 17 intrebari;.
 2. b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb si Tv, testul cuprinde 26 de întrebari, timpul de solutionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de întrebari;
 3. c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 9 intrebari

(3) Candidatul este declarat respins daca nu raspunde corect în timpul si la numarul minim de întrebari prevazute la alin. (2), precum si în caz de frauda sau de nerespectare a interdictiilor si obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (6) si (7).

(4) Testele cuprind notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

 1. a) dispozitiile legale în materie de circulatie rutiera, în special cele care vizeaza semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza;
 2. b) conducatorul auto:
 3. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic;
 4. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, în special timpul de reactie si modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii;
 5. c) drumul:
 6. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de frânare si tinutei de drum a vehiculului în diferite conditii meteorologice si în functie de starea carosabilului;
 7. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia în functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate;
 8. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;
 9. securitatea rutiera în tunele;
 10. d) ceilalti participanti la trafic:
 11. riscurile specifice în raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporita, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa;
 12. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducatorii acestora;
 13. e) reglementari generale si diverse:
 14. reglementari referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;
 15. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa îl adopte conducatorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a ambulantei si altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzatoare a procedurilor de constatare amiabila, precum si luarea altor masuri pentru îndepartarea sau diminuarea efectelor accidentului;
 16. masuri de securitate referitoare la încarcatura vehiculului si la persoanele transportate;
 17. f) precautiile care trebuie luate la parasirea vehiculului;
 18. g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de directie, instalatiei de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalatiei de evacuare, precum si farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, avertizorul sonor;
 19. h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii;
 20. i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului înconjurator: folosirea corespunzatoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(5) Testele trebuie sa cuprinda si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, dupa cum urmeaza:

 1. pentru categoriile AM, A1, A2 si A:
 2. a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;
 3. b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
 4. c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
 5. d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, curelei de transmisie si nivelului de ulei;
 6. pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D si DE:
 7. a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificarile ulterioare; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile ulterioare, cu exceptia categoriilor C1 si C1E;
 8. b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;
 9. c) documentele referitoare la autovehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;
 10. d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostinte de baza in materie de prim ajutor;
 11. e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;
 12. f) regulile privitoare la masa si dimensiunea autovehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
 13. g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor autovehiculului;
 14. h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
 15. i) factorii de securitate privitori la incarcatura autovehiculului: controlul incarcaturii – stivuire si fixare – dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate, etc., incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare, numai pentru categoriile C1, C1E, C si CE;
 16. j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii;”.
 17. pentru categoriile C, CE, D, DE si Tr;
 18. a) principiile de constructie si de functionare a urmatoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz, circuitul carburantului, instalatia electrica, instalatia de aprindere, transmisia si elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul si altele asemenea;
 19. b) instalatia de ungere si protectia antigel;
 20. c) principiile de constructie, montare, utilizare si întretinere a anvelopelor;
 21. d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atenta a garniturilor de frâna si a dispozitivelor de limitare a vitezei;
 22. e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE si Tr;
 23. f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defectiunilor;
 24. g) întretinerea preventiva a vehiculelor si reparatiile curente necesare;
 25. h) responsabilitatea conducatorului auto în ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE si Tr.

Art. 11. – (1) Testul de examen este precedat de 3 întrebari de acomodare. Indiferent de corectitudinea raspunsurilor la cele 3 întrebari de acomodare, candidatul va trece la solutionarea testului propriu-zis.

(2) Testul este generat de sistemul informatic prevazut la art. 4 alin. (1), fiecare intrebare prezentand 3 variante de raspuns. Intrebarile pot avea unul, doua sau trei raspunsuri corecte. Candidatul poate raspunde la fiecare intrebare afisata in ordinea aparitiei acestora sau poate amana raspunsurile, revenind ulterior asupra lor.”

(3) Examenul întrerupt datorita unor defectiuni tehnice se reia de îndata ce au fost înlaturate cauzele acestora.

(4) Evaluarea raspunsurilor se aduce la cunostinta candidatului în mod direct, prin afisarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general si a calificativului final. Pe ecran este afisat si contorul de timp.

(5) In timpul desfasurarii probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tiparesc pe anexa la testul de examen.

(6) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatilor le este interzis:

 1. a) sa foloseasca o alta limba decât cea mentionata în cererea-tip prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a);
 2. b) sa intre cu/sa foloseasca în sala de examinare înscrisuri ajutatoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu exceptia celor prevazute la alin. (7);
 3. c) sa poarte discutii cu alti candidati;
 4. d) sa se prezinte la examen sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
 5. e) sa se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalti candidati.

(7) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatii au urmatoarele obligatii:

 1. a) sa aiba asupra lor dosarul de examinare constituit, dupa caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum si actul de identitate în original, în absenta oricaruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;
 2. b) sa selecteze, în vederea examinarii, numai limba pentru care au optat si care a fost înscrisa în cererea-tip.

(8) Obligatiile lucratorului de la ghiseul de programare si ale celui de la postul de înregistrare a candidatului sunt urmatoarele:

 1. a) sa stabileasca identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil si sa verifice exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;
 2. b) sa elibereze candidatului codul de bare necesar accesului în sala de examinare si pentru sustinerea testului informatic, în baza programarii si a documentelor ce compun dosarul de examinare;
 3. c) sa îi instruiasca pe candidati cu privire la interdictiile si obligatiile prevazute la alin. (6) si (7).

(9) Este interzisa desfasurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenti cel putin 2 candidati, cu exceptia situatiei în care singurul candidat prezent este programat sa sustina proba practica în ziua urmatoare. In aceasta situatie, examenul se desfasoara în prezenta a 2 lucratori desemnati de seful serviciului, facându-se mentiuni în acest sens într-un registru special constituit.

(10) Este interzisa desfasurarea probei teoretice în afara programului de lucru aprobat de conducerea institutiei prefectului.

(11) Obligatiile lucratorului din sala de examinare sunt urmatoarele:

 1. a) sa raspunda de securitatea salii de examinare;
 2. b) sa verifice identitatea fiecarui candidat pe baza actului de identitate valabil, precum si dosarul de examinare al acestuia, si sa îi repartizeze o statie de lucru functionala;
 3. c) sa interzica accesul în sala al altor persoane decât candidatii care poseda cod de bare valabil, în limita locurilor disponibile;
 4. d) sa nu permita accesul în sala de examen al candidatilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice ori sub influenta produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidatilor care prin comportamentul lor perturba examinarea celorlalti candidati;
 5. e) sa nu permita accesul în sala de examen al candidatilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al caror dosar este incomplet sau contine documente expirate;
 6. f) sa verifice respectarea de catre candidati a optiunii privind limba de examinare, aleasa cu ocazia completarii cererii-tip;
 7. g) sa nu comunice candidatilor raspunsurile la întrebarile din testul de examen;
 8. h) sa consemneze într-un registru al salii de examinare orice incident de întrerupere a examinarii intervenit înainte de finalizarea examenului;
 9. i) sa întrerupa examinarea atunci când intervin defectiuni tehnice si sa dispuna reluarea examinarii dupa remedierea acestora;
 10. j) sa întrerupa examinarea candidatilor care nu respecta interdictiile prevazute la alin. (6) si sa îi scoata din sala de examinare;
 11. k) sa nu paraseasca sala de examinare pâna la terminarea programului de lucru decât daca este înlocuit de un alt lucrator;
 12. l) sa nu permita candidatilor sa paraseasca sala de examinare decât dupa terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afisarea mesajului „Admis”/„Respins” pe ecranul de examinare. In cazul parasirii voluntare a salii înainte de finalizarea testului, candidatilor respectivi li se interzice reintrarea în sala, rezultatul la proba teoretica fiind „Respins”;
 13. m) la terminarea probei, în cazul în care candidatul a fost declarat respins, sa anuleze chitanta reprezentând contravaloarea taxei de examinare, care ramâne la dosar, si sa efectueze mentiunile pe fisa de scolarizare.

(12) Atunci când apar erori de date ori erori legate de codul de bare, când camera care preia imaginea candidatului este nefunctionala sau atunci când candidatii selecteaza gresit limba de examinare, examinarea poate fi întrerupta numai în faza initiala de verificare a datelor candidatilor, precum si a întrebarilor de acomodare, pâna la începerea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia dupa atribuirea unui nou cod de bare.

(13) Accesul în sala de examen este permis si persoanelor cu atributii de control, numai însotite de seful serviciului public comunitar sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 12. – (1) Candidatii declarati respinsi se pot prezenta în vederea programarii pentru o noua examinare numai dupa o perioada de cel putin 15 zile de la data declararii ca respinsi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(2) Candidatii neprezentati se pot prezenta în vederea programarii oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.

(4) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.

Art. 13. – (1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere si trebuie sa aiba caracteristicile prevazute în anexa nr. 4.

„          (2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. a) sa fie dotate cu dubla comanda, agreata de Registrul Auto Roman, cel putin pentru pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata si a motocicletelor, care se doteaza cu dubla comanda cel putin pentru pedala de frana;
 2. b) sa fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, iar pe caseta «SCOALA» sa fie afisata vizibil mentiunea «EXAMEN». In cazul autovehiculelor din categoriile A1, A2 si A, mentiunea «EXAMEN» va fi afisata astfel incat sa fie vizibila celorlalti participanti la trafic;
 3. c) sa aiba inspectia tehnica periodica valabila efectuata in conditiile legii;
 4. d) sa fie echipate pentru conditii de iarna, atunci cand conditiile meteo o impun;
 5. e) sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, respectiv persoanelor aflate in interiorul autovehiculului cu ocazia desfasurarii probei practice a examenului.

(3) In cazul neîndeplinirii oricarei conditii prevazute la alin. (2), autovehiculul respectiv nu poate fi folosit la sustinerea probei practice.

(4) Candidatii cu dizabilitati fizice sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitatii lor

(5) In timpul examenului, autovehiculele destinate transportului de marfuri si remorcile tractate vor fi incarcate, pentru a asigura respectarea conditiilor privind masa totala minima reala prevazute in anexa nr. 4.”

„(6) Mijloacele logistice necesare examinarii la proba practica sunt puse la dispozitie de scoala de conducatori auto unde au fost efectuate cursurile de pregatire a candidatului, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (4), cand acestea pot fi puse la dispozitie de catre candidat.”

Art. 14. -Traseele folosite la proba practica se stabilesc de catre politia rutiera si sunt, de regula, altele decât cele folosite în procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite astfel încât sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii în siguranta a unui autovehicul si sa corespunda criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).

Art. 15. -(1) Proba practica de conducere in poligon a autovehiculelor din categoriile A1, A2 si A se sustine in poligoane avand dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute in anexa nr. 5.

(2) Candidatii minori cu vârsta cuprinsa între 16 si 18 ani sunt examinati în prezenta unui martor, care poate fi unul dintre parinti, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea caruia/careia acesta se afla.

(3) Proba practica realizata în poligon cuprinde urmatoarele manevre:

 1. a) coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m într-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergând alaturi de vehicul pâna la locul de plecare. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral, nementinerea în pozitie verticala pe cele doua roti sau neefectuarea probei se penalizeaza;
 2. b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continua, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
 3. c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continua a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens si în celalalt, cu începerea executiei din partea stânga a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
 4. d) deplasarea în linie dreapta, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
 5. e) urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.

(4) In timpul probei practice, examinatorul verifica urmatoarele aptitudini si modul de comportare specifice pentru categoriile A1, A2 si A:

 1. a) pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatul trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca în siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
 2. sa fie echipat cu echipamentul de protectie, cum ar fi manusile, cizmele, îmbracamintea si casca de protectie;
 3. sa efectueze un control sumar al starii pneurilor, frânelor, directiei, comutatorului de oprire în caz de urgente, în cazul în care exista, lanturilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de racire si altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de directie si dispozitivului de avertizare sonora;
 4. b) manevre speciale ce urmeaza sa fie testate în ceea ce priveste siguranta rutiera:
 5. asezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de sprijin si deplasarea sa fara motor, mergând pe lânga vehicul;
 6. parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;
 7. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mica, dintre care un slalom; aceasta ar trebui sa permita evaluarea manevrarii ambreiajului în combinatie cu frâna, echilibrului, directiei vizuale si pozitiei pe motocicleta, precum si a pozitiei picioarelor pe rezematoarele de picior;
 8. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel putin 30 km/h, si o manevra de evitare a unui obstacol la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind pozitia pe motocicleta, directia vizuala, echilibrul, tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;
 9. frânare: se executa cel putin doua exercitii de frânare, inclusiv frânarea de urgenta la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind manevrarea frânei din fata si a frânei din spate, directia vizuala si pozitia pe motocicleta.

(5) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) si alin. (4) lit. b) este prezentata în anexele nr. 6 si 7.

(6) Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul in cel mult 3 minute si 30 secunde si nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.”

(7) Candidatul este declarat respins, indiferent de numarul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, daca:

– a cazut cu motocicleta;

– nu a respectat traseul în poligon.

(8) Candidatului nu i se permite sustinerea probei practice daca s-a prezentat fara sa fie echipat cu echipamentul prevazut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în conditiile prevazute la art. 12 alin. (2).

„Art. 151. – La sustinerea probei practice in traseu pentru categoriile A1, A2 si A, candidatul va conduce insotit, pe acelasi autovehicul, de un instructor din cadrul scolii de conducatori auto. Examinatorul supravegheaza candidatul dintr-un autovehicul apartinand scolii de conducatori auto si condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator si candidat se realizeaza prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicatii.

Art. 152. -(1) Proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate avand dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute in anexa nr. 5, cu executarea manevrelor prevazute in anexa nr. 6, sfarsitul probei consemnandu-se la momentul ajungerii in punctul «Sosire»

(2) Proba practica de conducere a mopedului in poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul in cel mult doua minute si nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare

(3) Prevederile art. 15 alin. (2), (3), (4) lit. a) pct. 2 si (7) se aplica in mod corespunzator

(4) Candidatul care sustine proba practica pentru categoria AM trebuie sa fie echipat cu casca de protectie.

Art. 153. -(1) Examinarea la proba practica se sustine cu autovehicule cu transmisie manuala sau cu autovehicule cu transmisie automata

(2) In cazul in care proba practica se sustine cu autovehicule cu transmisie automata, pe permisul de conducere obtinut se efectueaza mentiunea corespunzatoare, cu exceptia situatiilor in care solicitantul detine deja un permis obtinut pentru un autovehicul cu transmisie manuala pentru cel putin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, precum si a mopedelor, cand nu se efectueaza aceasta mentiune

(3) Posesorii permiselor de conducere in care se gasesc mentiuni privind dreptul de a conduce autovehicule cu transmisie automata, care solicita obtinerea dreptului de a conduce autovehicule cu transmisie manuala din aceeasi categorie, trebuie sa sustina o noua proba practica, sub conditia prezentarii documentului al carui model este prevazut in anexa nr. 9, care atesta efectuarea, intr-o scoala de conducatori auto, a unui numar de cel putin 6 ore de conducere practica a unui autovehicul cu transmisie manuala

(4) Prin autovehicul cu transmisie manuala se intelege un autovehicul dotat cu pedala de ambreiaj sau, in cazul autovehiculelor din categoriile AM, A1, A2 si A, cu maneta de ambreiaj, care trebuie actionata de catre conducator la pornirea sau oprirea autovehiculului si la schimbarea vitezelor

(5) Prin autovehicul cu transmisie automata se intelege autovehiculul care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).”

Art. 16. – In timpul probei practice in traseu, examinatorul urmareste modul de comportare a candidatilor, in functie de categoria autovehiculului, dupa cum urmeaza:

 1. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile A1, A2 si A:
 2. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
 3. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca autovehicule, inclusiv in pasaje inguste;
 4. sa abordeze curbe;
 5. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
 6. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
 7. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau un drum similar, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
 8. sa depaseasca alte autovehicule, obstacole, autovehicule stationate; sa fie depasiti de alte autovehicule, daca este cazul;
 9. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
 10. sa circule astfel incat sa asigure siguranta deplasarii si reducerea consumului de combustibil si a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum si prin selectarea vitezelor, dupa caz;
 11. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea de pe autovehicule.
 12. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B1, B si BE:
 13. a) pregatirea si controlul autovehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei; candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
 14. sa controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si stingatorului de incendiu;
 15. sa controleze elementele legate de securitatea incarcarii autovehiculului: caroseria, obloanele de incarcare, modul de incarcare, stivuirea incarcaturii, numai pentru categoria BE;
 16. sa controleze dispozitivul de cuplare si conexiunile instalatiei de franare si ale instalatiei electrice intre autovehicul si remorca, numai pentru categoria BE;
 17. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea directiei, franei, instalatiei de ungere/racire, spalatorului de parbriz, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor;
 18. sa regleze scaunul si tetierele, daca este nevoie, pentru a obtine o pozitie corecta;
 19. sa regleze oglinzile retrovizoare si centurile de siguranta, daca este cazul;
 20. sa se asigure ca usile sunt inchise si sa elibereze frana de ajutor;
 21. b) manevre speciale care trebuie testate in legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B1 si B; se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o manevra de mers inapoi, dintre urmatoarele:
 22. sa efectueze o manevra de mers inapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau sa efectueze o manevra de mers inapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga (in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea);
 23. sa faca o manevra de intoarcere;
 24. sa parcheze autovehiculul si sa se repuna in miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe directia inainte ori inapoi, pe teren neted, in panta sau in rampa;
 25. sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa;
 26. c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE:
 27. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator; manevra trebuie sa inceapa cu autovehiculul si remorca sau semiremorca in stationare, aflate unul langa celalalt in spatii amenajate;
 28. sa mearga pe directia inapoi, descriind astfel o curba prestabilita;
 29. sa parcheze in siguranta pentru incarcare/descarcare;
 30. d) comportamentul in trafic; candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:
 31. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
 32. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca autovehicule, inclusiv in pasaje inguste;
 33. sa abordeze curbe;
 34. sa circule pe drumuri in rampa/panta;
 35. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
 36. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
 37. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau un drum similar, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
 38. sa depaseasca alte autovehicule, obstacole, autovehicule stationate; sa fie depasiti de alte autovehicule, daca este cazul;
 39. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
 40. sa circule astfel incat sa asigure siguranta deplasarii si reducerea consumului de combustibil si a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum si prin selectarea manuala a vitezelor, dupa caz;
 41. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din autovehicule;
 42. sa fie precauti si sa adopte masurile de siguranta la intalnirea in trafic a conducatorilor de biciclete, mopede si motociclete.
 43. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv:
 44. a) pregatirea si controlul tehnic al autovehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului; candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
 45. sa verifice vizual, in ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea rotilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, a catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si a stingatorului de incendiu;
 46. sa controleze elementele de securitate legate de incarcarea autovehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE si Tr;
 47. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile instalatiei de franare si instalatiei electrice, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr si Tv;
 48. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea mecanismului de directie, a instalatiei de franare, a instalatiei de ungere/racire, a luminilor, semnalizarii si a avertizorului sonor;
 49. sa cunoasca si sa urmareasca aparatura de inregistrare a activitatii conducatorului auto, cu exceptia categoriilor C1 si C1E;
 50. sa regleze scaunul si tetierele pentru a obtine o pozitie corecta, dupa caz;
 51. sa regleze oglinzile retrovizoare, sa cupleze, dupa caz, centura de siguranta si sa elibereze frana de ajutor;
 52. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea autovehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb, Tv si Tr;
 53. sa citeasca o harta rutiera, facultativ;
 54. b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:
 55. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr si Tv; manevra trebuie sa inceapa cu autovehiculul si remorca in stationare unul langa altul, in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea si unde nu se incalca o regula de circulatie;
 56. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
 57. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE si Tr;
 58. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb si Tv;
 59. c) comportamentul in trafic; candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de deplina siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel:
 60. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate;
 61. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte autovehicule, inclusiv in pasaje inguste;
 62. sa abordeze curbe;
 63. sa circule pe drumuri in rampa/panta;
 64. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
 65. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
 66. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
 67. sa depaseasca alte autovehicule, obstacole, autovehicule stationate; sa fie depasiti de alte autovehicule, daca este cazul;
 68. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
 69. sa circule astfel incat sa asigure siguranta deplasarii si reducerea consumului de combustibil si a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum si prin selectarea manuala a vitezelor, dupa caz;
 70. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din autovehicule;
 71. sa fie precauti si sa adopte masurile de siguranta la intalnirea in trafic a conducatorilor de biciclete, mopede si motociclete.”

Art. 17. – Evaluarea probei practice se efectueaza dupa urmatoarele criterii:

 1. a) evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului si de stapânirea de care da dovada în încadrarea în trafic în deplina siguranta. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a calatorilor sau a altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului „Respins”, examinatorul având libertatea de a hotarî daca se impune continuarea examinarii pâna la expirarea timpului afectat probei practice;
 2. b) în timpul evaluarii, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, în deplina siguranta, în raport cu starea drumului, conditiile meteorologice, actiunile celorlalte vehicule si ale celorlalti participanti la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporita, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, dupa caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;
 3. c) în plus fata de elementele prevazute la lit. a) si b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:
 4. stapânirea vehiculului, tinând cont de urmatoarele: folosirea corecta a scaunului, a tetierelor si a centurii de siguranta; utilizarea corecta a farurilor; folosirea corecta a ambreiajului, a schimbatorului de viteze, a acceleratiei, a frânei si mentinerea directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE, DE si, respectiv, pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul calatorilor, care implica conducerea calma, fara accelerari brutale sau frânari bruste, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
 5. conducerea judicioasa si cu grija pentru mediul înconjurator, tinând cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frâna si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D, DE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;
 6. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie si mica;
 7. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritatii în intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii în celelalte situatii, precum schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie ori executarea manevrelor particulare;
 8. încadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulatie, în intersectiile cu sens giratoriu, în curbe, în functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;
 9. distanta de siguranta: mentinerea unei distante adecvate în fata si în spate, mentinerea unei distante adecvate fata de ceilalti participanti la trafic;
 10. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, daca este cazul, la limitele maxime de viteza, mentinerea unei viteze care sa permita oprirea la distanta vizibila si în siguranta; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;
 11. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor politistilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;
 12. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic;
 13. frânare si oprire; încetinire la timp, frânare si oprire în functie de împrejurari; anticipare; folosirea diverselor posibilitati de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D si DE.

Art. 18. – In cadrul probei practice de conducere a autovehiculului in traseu, examinatorii sunt obligati:

 1. a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;
 2. b) sa verifice identitatea candidatilor pe baza programatorului de examen si a actului de identitate valabil, dosarul de examen si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13;
 3. c) sa consemneze in anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu se prezinta la proba practica;
 4. d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce urmeaza a fi parcurs;
 5. e) sa asigure prezenta in autovehicul cel putin a unui martor pe timpul examinarii fiecarui candidat; se interzice depasirea capacitatii pe locuri a autovehiculului;
 6. f) sa nu permita accesul in autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor, a martorilor, a persoanelor cu atributii de control, precum si a lucratorilor serviciilor publice comunitare care urmeaza cursul de formare initiala pentru examinatori;
 7. g) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii;
 8. h) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului in traseu si sa intervina numai in situatii deosebite, cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie, cu exceptia examinarii pentru categoriile A1, A2 si A;
 9. i) sa solicite candidatilor repetarea, o singura data, a manevrei speciale executate incorect;
 10. j) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cea legata de executarea manevrelor respective;
 11. k) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;
 12. l) sa nu intervina in mod nejustificat asupra aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului;
 13. m) sa nu intrerupa desfasurarea examenului in mod nejustificat;
 14. n) sa completeze cu datele necesare toate rubricile anexei la testul de examen, sa marcheze prin incercuire manevrele speciale executate, sa mentioneze punctele de penalizare corespunzator prevederilor art. 20, sa marcheze prin incercuire cazurile in care candidatii sunt declarati «respins» in alte situatii care conduc la acordarea acestui calificativ, precizate distinct pe anexa, sa semneze anexa si sa asigure semnarea acesteia de catre toate persoanele indicate in formular si sa inmaneze candidatului un exemplar al anexei completate;
 15. o) sa manifeste obiectivitate in aprecierea cunostintelor si in acordarea calificativelor, avand o comportare civilizata fata de candidati.”

Art. 19. – Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B si BE si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregatirea autovehiculului, verificarea tehnica a autovehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei.”

 

Art. 20. – (1) Neîndeplinirea obligatiilor si neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 16 se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe fila „verso” a anexei la testul de examen, a literei „I” în casutele corespunzatoare regulii încalcate, ori de câte ori s-a constatat acea greseala.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula încalcata se realizeaza prin înmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator.

Art. 21. – (1) Candidatul care cumuleaza cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevazuti la art. 19 este declarat admis la proba practica.

(2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare înaintea expirarii timpilor prevazuti la art. 19 este declarat respins.

Art. 22. – Contestatiile la probele de examen în vederea obtinerii permisului de conducere se solutioneaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 221 – Dupa promovarea examenului de obtinere a unei categorii a permisului de conducere, detinatorului i se emite un permis de conducere corespunzator. In cazul in care candidatul solicita concomitent obtinerea mai multor categorii ale permisului de conducere, se poate emite, la cerere, un singur permis de conducere pentru toate categoriile solicitate, dupa obtinerea acestora, sub conditia promovarii tuturor examenelor pentru care a fost programat in termen de 30 de zile de la promovarea primului dintre acestea.”

 

Art. 23. – Restrictiile medicale se inscriu, potrivit reglementarilor legale, in documentul care face dovada ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitata, precum si in fisa de scolarizare prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. b), de catre medicul autorizat, in conditiile legii.”

Art. 24. -Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 25. – (1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. II. – Pana la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obtinerea unui permis de conducere din categoria AM, care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice in cadrul unei scoli de conducatori auto, se poate programa la examen prezentand documentele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), c)-e), documentul care atesta ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata si documentul care atesta ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat.